فرآیند تولید سینک ظرفشویی استیل
برش مرحله اول فرآیند است در ایـن مرحلـه ورق از انبـار توسـط لیفتراک توسط رول گیر و جلوبر بسمت قیچی حرکـت نمـوده و در اندازه های معین بریده می شـود . سـپس توسـط پـرس ۶۰۰تن هیدرولیک مرحلـه اول کشـش صـورت گرفتـه و فـرم لگـن تشکیل می شود .

آنگاه به منظور ساخت سینی ایجاد شیارها و آرایش آنها به قسمت پرس ۳۲۰تن برده شده و در آنجا توسط پرس رایـش لازم روی سـینی سینک انجام می شود . قطعه دیگر بدین ترتیب بدسـت آمـده اسـت توسط یک دستگاه پرس ضربه ای سبک اطراف آن برش داده شده و قسمتهای غیر ضروری از قطعـه جداشـده و خمهـا و برگردانهـا تکمیل می شود .

علاوه بر آن توسط پرس هیدرولیک ۶۰تن سوراخ فاضلاب ایجاد میگردد . بـه منظـور ایجـاد سـوراخ اتصـال زنجیـر سوراخ گیر دهانه فاضلاب از پرس ضـربه ای ۲۰تـن اسـتفاده مـی شود .

در مرحله پایانی به وسیله دستگاه خم کـن خمهـای دو سـر طولی سینک ایجاد می شود این عمل به دلیل هزینـه بـالای پـرس و قالب به جای آن از خم کن استفاده گردیـده و بـدین ترتیـب مقـدار متناسبی سرمایه گذاری کاهش می یابد .

مارک زنی مرحلـه پایـانی ساخت سینک میباشد که هر کارخانـه مـارک خـود را بـه صـورت فلزی نصب می نماید . پس از انجام نصب مارک چوب کشی اطراف سینک برای حفظ تعادل آن انجام شده و سینک کنترل کیفی گردیده و آماده حمل به انبار محصولات برای ارسال به بازار می شود.

5/5 - (1 امتیاز)